Trình phê duyệt quy hoạch TP.Biên Hòa

12
Nhiều người dân quan tâm đến quy hoạch của P.Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa).

Đến nay, tại TP.Biên Hòa, toàn bộ 21 phân khu đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Trong đó, 4/21 phân khu (gồm các phân khu C4, D1, C2, C3 thuộc xã Long Hưng và một phần các P. Phước Tân, P.An Hòa) đã được UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch; 4/21 phân khu đã được thông qua Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng tỉnh và đã ban hành Biên bản kết luận của Hội đồng (bao gồm 3 phân khu: B6, C1, D2 thuộc P. Phước Tân, Tam Phước và phân khu A4 tại P.Hiệp Hòa).

Hiện Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh xem xét việc phê duyệt phân khu B6 và đề nghị UBND tỉnh xem xét lấy ý kiến Bộ Xây dựng đồ án quy hoạch phân khu C1, còn đối với Phân khu A4 và D2 thì UBND TP. Biên Hòa đang chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ.

Đồng Nai đang tiến hành làm cùng lúc nhiều quy hoạch như: quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, quy hoạch xây dựng, quy hoạch các ngành, quy hoạch tỉnh. Tới đây, các quy hoạch ngành đều sẽ được cập nhật vào quy hoạch tỉnh. Quy hoạch tỉnh dự tính sẽ hoàn thành vào năm 2022 và trình Chính phủ phê duyệt.

Theo baodongnai

Chia sẻ