Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Kiên Giang: Chú trọng cải cách thủ tục hành chính

6
Theo đó, hàng năm Sở chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC, tiến hành rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục cải cách TTHC của ngành tài nguyên và môi trường.

Trong thời gian qua, Ban Giám đốc Sở TN và MT tỉnh Kiên Giang xác định công tác cải cách TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Đặc biệt, các thủ tục đều được công khai minh bạch về quy trình xử lý, phí, lệ phí kèm theo. Bên cạnh đó, Sở cũng quan tâm bố trí công chức, viên chức có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả và luôn được đánh giá cao về thái độ phục vụ, hướng dẫn; tiếp tục duy trì dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2 và đang triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 10 TTHC thuộc lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản.

Có thể nói, bên cạnh kết quả trên công tác CCHC trong thời gian qua còn gặp một số hạn chế, khó khăn như: việc triển khai thực hiện công bố TTHC theo tiêu chuẩn ISO còn chậm so với yêu cầu. Theo đó một vài thủ tục chưa đảm bảo về mặt thời gian thực hiện như quy trình chuyển thông tin thuế, xác định giá; những vướng mắc, bất cập do thay đổi về hệ thống văn bản, pháp luật hiện hành còn chậm làm kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp… Do vậy, Sở đang tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh, Bộ TN và MT sửa đổi các văn bản hiện hành để tạo chế độ thực sự một cửa trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường hỗ trơ người dân và doanh nghiệp…

Năm 2020, Sở đang tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý, của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành; Bên cạnh đó đẩy mạnh cải cách TTHC, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức… Qua đó, Sở còn tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách về tài nguyên và môi trường, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cơ sở dữ liệu…

Phương Hà

Chia sẻ