Long An tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020

35
Lễ hội Làm chay ở huyện Châu Thành là một trong những lễ hội lớn của tỉnh Long An được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch xếp vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội; vui xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An tập trung triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật các văn bản của Đảng và Nhà nước về tổ chức và quản lý lễ hội đến tận cơ sở theo Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí Thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 04/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nghiêm túc triển khai việc hướng dẫn về trình tự đăng ký, thông báo tổ chức lễ hội theo thẩm quyền, đúng quy định,…

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công và các phương tiện công tham gia lễ hội (trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội do cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội mời và được sự phân công của tổ chức hoặc được giao thực thi nhiệm vụ).

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của nhà nước về tổ chức lễ hội; tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; không để việc tổ chức dâng sao, giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm không phô trương, hình thức, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc.

Phối hợp các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép; không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh khi tham dự lễ hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Tiếp tục triển khai công tác rà soát, thực hiện kiểm kê, phân loại lễ hội; lễ hội truyền thống (bao gồm cả lễ hội tại các di tích lịch sử – văn hóa, lễ hội dân gian), lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề, lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài; lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa lễ hội; xây dựng đề án, đề tài nghiên cứu khoa học nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội.

Chỉ đạo Ban Quản lý di tích, Ban Tổ chức lễ hội có phương án quản lý, sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích; không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, bảo đảm tính nguyên trạng của di tích theo đúng Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là 3 lễ hội được Bộ Văn hóa –  Thể thao và Du lịch xếp vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia (Lễ hội Làm chay tại huyện Châu Thành, Lễ hội Miếu bà Ngũ Hành Long Thượng tại huyện Cần Giuộc, Đại lễ Kỳ Yên đình Tân Phước Tây tại huyện Tân Trụ) và một số lễ hội lớn trong tỉnh.

Riêng đối với Lễ hội Làm chay, giao UBND huyện Châu Thành phối hợp Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch chi tiết; bảo đảm an ninh trật tự, công tác bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm; không để xảy ra các hành vi phản cảm, chen lấn giành cướp lộc, các tệ nạn mê tín dị đoan, ăn xin, cờ bạc hoặc cờ bạc trá hình trong khu vực diễn ra lễ hội.

Theo baolongan

Chia sẻ