Kiên Giang: Phát triển tài sản trí tuệ

19
Hội chợ OCOP góp phần thúc đẩy sở hữu trí tuệ

Nâng cao chất lượng, tăng cường kết nối cung cầu về TSTT

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (TSTT) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang sẽ hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin Sở hữu trí tuệ cho các tổ chức KH&CN, các hợp tác xã, doanh nghiệp, trong đó ưu tiên doanh nghiệp dẫn đầu, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra các TSTT được bảo hộ.

Đồng thời sẽ hỗ trợ xây dựng, quản lý và phát triển TSTT; hợp tác với doanh nghiệp theo hướng tạo ra kết quả nghiên cứu được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), trong đó sử dụng công cụ SHTT để phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm, các sản phẩm, dịch vụ có lợi thế cạnh tranh; tạo dựng và khai thác hiệu quả các chỉ dẫn thương mại cho sản phẩm, dịch vụ.

Tăng cường các hoạt động của không gian đổi mới sáng tạo, ươm tạo các tài sản trí tuệ từ khâu hình thành ý tưởng, nghiên cứu, phát triển tài sản trí tuệ đến sản xuất thử nghiệm, hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp hoàn thiện công nghệ, tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao; khuyến khích hình thành và phát triển các tổ chức cung cấp dịch vụ phân tích thông tin sáng chế và dự báo xu hướng phát triển công nghệ.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ, khai thác cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ trong nước và của tỉnh, chú trọng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp dẫn đầu, doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu và đội ngũ cán bộ quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong tỉnh. Tổ chức các chương trình tập huấn, đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về sở hữu trí tuệ phù hợp với các nhóm đối tượng từng bước xây dựng mạng lưới đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ.

Xác lập quyền tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm khoa học do đơn vị thực hiện nghiên cứu; đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu của các tổ chức, cá nhân; đăng ký bảo hộ, công nhận quyền tác giả và quyền liên quan; đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm quốc gia và các sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh, sản phẩm gắn với Chương trình OCOP ra nước ngoài.

Tạo hệ thống nhận diện thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương, sản phẩm OCOP; phối hợp liên ngành trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, đảm bảo việc đăng ký mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm, chứng nhận chất lượng và xác thực truy xuất nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ.

Đầu tư, phát triển hạ tầng, ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ của tỉnh. Hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; phát triển mạng lưới chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ. Ưu tiên hỗ trợ các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp dẫn đầu, doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu để khai thác tối đa quyền sở hữu trí tuệ, rút ngắn quá trình ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp được hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện quy định về quản lý và sử dụng biểu tượng chỉ dẫn địa lý quốc gia theo hướng dẫn của Trung ương. Khai thác, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP tỉnh Kiên Giang theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm được bảo hộ theo chuỗi giá trị; giới thiệu, quảng bá và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm khai thác, phát triển giá trị các tài sản trí tuệ.

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được hỗ trợ khai thác, phát triển và thương mại hóa tài sản trí tuệ; khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích của Việt Nam được bảo hộ, sáng chế của nước ngoài không được bảo hộ hoặc hết thời hạn bảo hộ tại Việt Nam. Được giới thiệu, quảng bá và triển khai hoạt động xúc tiến thương mại cho các sản phẩm, dịch vụ lợi thế, đặc trưng của địa phương được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý tham gia Chợ công nghệ và thiết bị, trình diễn kết nối cung – cầu công nghệ, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, triển lãm trong nước nhằm quảng bá sản phẩm, tìm kiếm và mở rộng thị trường.

Phát triển thị trường tài sản trí tuệ lành mạnh để nâng cao chất lượng các dịch vụ và tăng cường kết nối cung cầu về TSTT; tổ chức các hội nghị, hội chợ, hoạt động giao thương, kết nối cung cầu, tuyên truyền quảng bá nông sản thực phẩm của tỉnh được bảo hộ SHTT hàng năm. Bảo vệ quyền SHTT, tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền SHTT, nhất là hành vi xâm phạm quyền SHTT trong môi trường số; đặc biệt là kiểm soát hàng hóa xuất, nhập khẩu liên quan đến SHTT; xây dựng và ứng dụng phần mềm cung cấp thông tin cảnh báo phát hiện vi phạm quyền SHTT.

Nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền SHTT. Thực hiện quản lý, giám sát và phát triển các dịch vụ hỗ trợ về SHTT, dịch vụ giám định về SHTT, dịch vụ tư vấn về quản trị, phát triển TSTT của doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp trong việc khai thác cơ sở dữ liệu về SHTT; kiểm soát, quản lý các sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và giống cây trồng; tổ chức đại diện, quản lý và chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan đã được bảo hộ.

Tăng cường tuyên truyền pháp luật, các quy định của nhà nước về SHTT và thủ tục đăng ký bảo hộ quyền SHTT, chính sách hỗ trợ phát triển TSTT trên các phương tiện thông tin đại chúng; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng ý thức, trách nhiệm tôn trọng và bảo vệ quyền SHTT, hình thành văn hóa SHTT trong xã hội.

Trưng bày, giới thiệu sản phẩm nước mắm Phú Quốc

Bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, người dân trên môi trường số

Kiên Giang phấn đấu giai đoạn 2021 – 2025 có 70% doanh nghiệp, trong đó chú trọng doanh nghiệp dẫn đầu, doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu, doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN), tổ chức KH&CN, các Trường Cao đẳng, Trường Đại học Kiên Giang, các hợp tác xã (HTX) được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trong đó có 30% được hỗ trợ bảo hộ quyền SHTT cho các kết quả nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Có 60% sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh và 50% sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kiên Giang (Chương trình OCOP) được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển TSTT, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ. Hỗ trợ tạo lập và quản lý dưới hình thức chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu tập thể từ 20 sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP và sản phẩm của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo mang địa danh địa phương.

Phấn đấu có 30% doanh nghiệp dẫn đầu, doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ các sản phâm có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh thực hiện đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển đối với sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, có lợi thế, sản phẩm làng nghề và sản phẩm OCOP của tỉnh. Hỗ trợ khai thác, quản lý và phát triển từ 05 sản phẩm hàng hóa đã được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, sáng chế, giải pháp hữu ích, thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Giai đoạn 2026 – 2030 phấn đấu 80% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổ chức KH&CN, các Trường Cao đẳng, Trường Đại học Kiên Giang, các hợp tác xã được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trong đó có 40% được hỗ trợ bảo hộ quyền SHTT cho các kết quả nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển đối với sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, có lợi thế, sản phẩm làng nghề và sản phẩm OCOP của tỉnh; khai thác, quản lý và phát triển từ 05 sản phẩm hàng hóa đã được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, sáng chế, giải pháp hữu ích.

Phấn đấu có 40% doanh nghiệp dẫn đầu, doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh thực hiện đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Tối thiểu 60% sản phẩm được công nhận là sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù cấp tỉnh và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP tỉnh Kiên Giang được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển TSTT, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ.

Hỗ trợ tạo lập và quản lý dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu tập thể cho 5 sản phẩm sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, có lợi thế, sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP và sản phẩm của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Hỗ trợ khai thác, quản lý và phát triển từ 20 sản phẩm hàng hóa trở lên đã được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, sáng chế, giải pháp hữu ích và thúc đẩy tăng cường hiệu quả thực thi chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

https://vanhoavaphattrien.vn/kien-giang-phat-trien-tai-san-tri-tue-a8815.html

Chia sẻ
https://kubet88plus.com/ https://triples.vn/ https://banhangdakenh.vn/